Logo BIP

Pomoc żywnościowa

9/03/2022 r.

 

Brodnickie Centrum Caritas informuje, że wydawanie paczek żywnościowych dla Gminy Bartniczka  odbędzie się dnia 29.03.2022 r. w godz.8.00-13.00 w Brodnickim Centrum Caritas, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.
Prosimy osoby skierowane do udziału w Programie o odbiór paczek żywnościowych.
 

 

 

27/01/2020 r.

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.

Tak jak w ubiegłych latach, oprócz wydawania żywności będą organizowane „działania towarzyszące” – warsztaty i spotkania dla uczestników Programu.

Najbliższe terminy wydawania żywności:

GOPS Bartniczka  03.02.2020 r.,

miejsce wydawania żywności:  Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka

                                                                 ul. Gajdy 3, 87-300 BrodnicaAsortyment przypadający na 1 osobę:

Groszek z marchewką 3 szt.
Fasola biała 3 szt.
Koncentrat pomidorowy 2 szt.
Buraczki wiórki 1 szt.
Powidła śliwkowe 1 szt.
Makaron jajeczny 2 szt.
Mleko UHT 2 szt.
Ser podpuszczkowy dojrzewający 3 szt.
Szynka drobiowa 2 szt.
Pasztet wieprzowy 1 szt.
Filet z makreli 2 szt.
Cukier biały 1 szt.
Olej rzepakowy 1 szt.
Sok jabłkowy 1 szt.
 
Więcej informacji na stronie : http://www.caritasbrodnica.pl/
 

 

8/11/2019 r.

Do dnia 14.11.2019 r. trwa wydawanie skierowań dla mieszkańców Gminy Bartniczka do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrezbującym (FEAD)

Wzór skierowania : POBIERZ TUTAJ

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

  • W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w  łącznej gramaturze ok 50,4 kg[1], w tym:

 

1) Artykuły warzywne i owocowe[2]

groszek z marchewką 3,20 kg,

fasola biała 3,20 kg,

koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg,

sok jabłkowy klarowny 4 l

2) Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,50kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

ryż biały 3,00 kg,

kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

 

3) Artykuły mleczne

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

szynka drobiowa 2,70 kg,

szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

pasztet wieprzowy 0,48 kg, 

filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

cukier biały 4 kg,

 

6) Tłuszcze

olej rzepakowy 4 l,             

7) Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

 

 

  • Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
  • Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej w skierowaniu.
  • W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości organizacji partnerskiej.
Więcej informacji uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce

[1] Wskazane ilości są wartościami minimalnymi poszczególnych artykułów spożywczych

[2] W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego  dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg).  W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 


 

 

Kolejna edycja programu! Termin wydawania żywności w MAJU 2019 r.

Informacja na temat wydawania żywności uczestnikom Programu z terenu Gminy Bartniczka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018:  29.05.2019 Środa  w godzinach: 8.00 - 14.00

 Wraz z wydawaniem żywności będą realizowane DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE.

Asortyment produktów:
Cukier biały
Filet z makreli w oleju
Pasztet wieprzowy
Szynka wieprzowa mielona
Szynka drobiowa
Mleko UHT
Herbatniki maślane
Ryż biały
Makaron jajeczny
Powidła śliwkowe
Koncentrat pomidorowy
Fasola biała
Groszek z marchewką

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informacja na temat wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2018:
15.11.2018 r. (czwartek) GOPS Bartniczka 
Paczki wydawane będą w godz.: 8:00 - 14:00

Realizacja Programu FEAD

Brodnickie Centrum Caritas realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2014. Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

FEAD zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD). Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ odbywa się przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy na podstawie spełnienia wymogów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy. Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych składających się z następujących produktów: makron świder, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT. 

Informacje ze strony : http://www.caritasbrodnica.pl/?pl_realizacja-programu-fead,231

7 listopada 2018 r.

 

 

Brodnickie Centrum CARITAS rozpoczyna wydawanie żywności w ramach programu Pomoc żywnościowa

W ramach projektu dożywiania najbardziej potrzebujących POPŻ Podprogram 2017, rozpoczyna się wydawanie żywności w Brodnickim Centrum Caritas (ul. Gajdy 3, Brodnica) w terminie:

16 listopad 2017 r.- GOPS Bartniczka

 Paczki wydawane będą w godz.: 8:00 - 14:00

Asortyment przypadający na 1 osobę:

Mleko 1l - 2 szt.

Szynka drobiowa 0.3 kg - 2 szt.

Groszek z marchewką 0.4 kg - 2 szt.

Fasola biała 0.4 kg - 2 szt.

Koncentrat pomidorowy 0.16 kg - 3 szt.

Powidła śliwkowe 0.3 kg - 2 szt.

Olej rzepakowy 1l - 1 szt.

Ryż biały 1 kg 1 szt.

Herbatniki maślane 0.2 kg - 1 szt.

Szynka wieprzowa 0.3 kg - 2 szt.

Więcej informacji na temat realizacji Programu na stronie internetowej:

http://www.caritasbrodnica.pl