Logo BIP

Projekt "Kujawsko - Pomorska Teleopieka"

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce informuje, że od dnia 1 czerwca 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku ( do godz. 15:00) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce prowadzi rekrutację do Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

 

„Kujawsko – Pomorska Teleopieka” jest wojewódzki Projektem partnerskim, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami jest 79 powiatów i gmin województwa kujawsko – pomorskiego (w tym Gmina Bartniczka) oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Wartość projektu: 19 065 714,82 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

 

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

 

Formy wsparcia:

- Usługa teleopieki (bransoletka);

- Usługa pomocy sąsiedzkiej;

- Wolontariat opiekuńczy.

 

Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3000 osób, mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego, w tym 7 osób zamieszkujących na terenie Gminy Bartniczka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka:

 

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

 

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń, itp.).

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
 • Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
 • Za pośrednictwem e-puap z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub będzie się odbywała rekrutacja ciągła. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność składania formularzy.

 

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce telefonicznie. Następnie Uczestnicy projektu otrzymają urządzenia elektroniczne (w formie bransoletki).

 

Osoby do kontaktu:

Urszula Krzykalska tel.: 56 49368 18

Alicja Cyran tel.: 56 49368 17

Justyna Lempek tel.: 56 49368 16

Amanda Balińska tel.: 56 49 368 15

 

Dokumenty do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy : POBIERZ TUTAJ (pdf), POBIERZ TUTAJ (docx)

Regulamin rekrutacji : POBIERZ TUTAJ

Plakat : POBIERZ TUTAJ