Logo BIP

KONKURS PLASTYCZNY - "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA - DNI BEZ PRZEMOCY" 25 listopada - 10 grudnia 2021 r.

Wyniki konkursu plastycznego

 

Bartniczka, dnia  13 grudnia 2021 r.

 

Wyniki konkursu plastycznego „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”

 

Kategoria PRZEDSZKOLE  /wpłynęło 14 prac/

1 miejsce: Feliks Wróblewski lat 6, Przedszkole Publiczne „Bajka” w Łaszewie.

2 miejsce: Maria Wiśniewska lat 6, Przedszkole Publiczne „Bajka” w Łaszewie.

3 miejsce: Anna Szymańska lat 5, Przedszkole Publiczne „Bajka” w Łaszewie.

 

Kategoria UCZNIOWIE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  /wpłynęło 11 prac/

1 miejsce: Liliana Wrzesińska I kl. S.P. w Radoszkach

2 miejsce: Oliwia Żółtowska II kl. S.P w Radoszkach

3 miejsce: Jakub Watkowski III kl. S.P. w Radoszkach

 

Kategoria UCZNIOWIE KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ /wpłynęło 13 prac/

1 miejsce: Kamil Komorowski VII kl. S.P w Radoszkach

2 miejsce: Zuzanna Sendecka IV kl. S. P. w Jastrzębiu

3 miejsce: Antoni Kwiatkowski VII kl. S.P. w Jastrzębiu

 

Kategoria OSOBY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA  /wpłynęło 9 prac/

1 miejsce: Teresa Trawicka

2 miejsce: Janina Kozłowska

3 miejsce: Andrzej Szcześniewski

 

W kategorii MŁODZIEŻ W WIEKU 16-18 LAT – nie wpłynęły żadne prace

 

Łącznie w konkursie u dział wzięło udział 47 osób.  Za zaangażowanie i wszystkie prace  serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach oraz do kontaktu w sprawie odbioru nagród wszystkich uczestników konkursu.

 

 


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w BARTNICZCE zaprasza mieszkańców Gminy Bartniczka do udziału w konkursie plastycznym„OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – DNI BEZ PRZEMOCY”  Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom Gminy Bartniczka idei „DNI BEZ PRZEMOCY”, które rozpoczynają się w dniu 25 listopada – to jest w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, trwają 16 dni i kończą się 10 grudnia, w którym to dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Szczególny okres tych 16 dni planujemy wykorzystać na uwrażliwienie i zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Bartniczka w obszarze przeciwdziałania zjawisku przemocy. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody dzięki znacznemu wsparciu finansowemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartniczce. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy mają potrzebę wypowiedzenia się w temacie reagowania na przemoc i odświeżenia znanych oraz szukania nowych sposobów jej zapobiegania. Poniżej zamieszczamy REGULAMIN KONKURSU. Przed przystąpieniem do KONKURSU przeczytaj uważnie i pamiętaj o dołączeniu do pracy plastycznej załącznika nr 1 do konkursu

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego:

„OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – DNI BEZ PRZEMOCY”

 dla mieszkańców Gminy Bartniczka

 

§ 1

Cele Konkursu

 1. Przybliżenie mieszkańcom Gminy Bartniczka idei „DNI BEZ PRZEMOCY” ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczącej się oraz uczestników Dziennego Domu Pobytu „Wigor” w Grążawach.
 2. Edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy oraz sposobów przeciwdziałania przemocy.
 3. Pobudzenie aktywności społecznej wśród mieszkańców Gminy Bartniczka.

 

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Zespół Interdyscyplinarny
  w Bartniczce, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8.
 2. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartniczce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół Interdyscyplinarny.

 

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Bartniczka
  z podziałem na kategorie:
  1. dzieci uczęszczające do przedszkola;
  2. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
  3. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej;
  4. młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
  5. osoby powyżej 18 roku życia.

 

 1. Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2026
  jako działanie profilaktyczne w ramach ogłoszonych „DNI BEZ PRZEMOCY”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 25 listopada 2021 r. do
  10 grudnia 2021 roku.
 3. Prace plastyczne muszą być poświęcone tematyce przeciwdziałania pomocy.
 4. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, mogą zawierać hasło, rymowankę lub wierszyk odnoszące się do tematyki pracy.
 5. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o formacie A4.
 6. Każdą pracę należy opisać na odwrocie wg wzoru poniżej:

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

Wiek

Nazwa placówki/ szkoły, adres, klasa,

Imię, nazwisko opiekuna/ wychowawcy

Adres zamieszkania, nr telefonu

 1. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne
  z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania oraz  reprodukowania prac konkursowych w celach edukacyjnych, profilaktycznych, promocyjnych.
 2. Wyniki konkursu i nagrodzone prace biorące udział w konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej GOPS (http://www.bip.gopsbartniczka.pl/71/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie) i wyeksponowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
 3. Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane
   po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 10 grudnia 2021 r.
  tj. piątek,  do godziny 15:15 pod adresem:

 

Zespół Interdyscyplinarny w Bartniczce

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce)

z dopiskiem:

 „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA – DNI BEZ PRZEMOCY”

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje pięcioosobowa Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa oceniając plakaty weźmie pod uwagę:

•         umiejętność doboru tematu plakatu do ogłoszonego konkursu,

•         jakość wykonania,

•         oryginalność, estetykę.

 1.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2021 roku.

 

§ 6

Nagrody

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego
   w kategoriach tj.:
  1. dzieci uczęszczające do przedszkola;
  2. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
  3. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej;
  4. młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
  5. osoby powyżej 18 roku życia.
 2. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym przez Organizatora miejscu
  i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

   1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce (adres: ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, e-mail: gops@gopsbartniczka.pl , tel. kontaktowy: 0 56 49 368 18

2) kontakt do Inspektora Danych Osobowych: inspektor@cbi24.pl

3) celem przetwarzania jest organizacja konkursu

1. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej: 

- w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. 

- w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; 

- w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji; 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: 

- przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagród, a także publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej  oraz na profilach Organizatora prowadzonych  w mediach społecznościowych,

- realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją konkursu, np. rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna -  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,

- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych  z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny, 

- przetwarzania, utrwalenia wizerunku Laureata i Nagrodzonych w Konkursie w formie fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

3. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz podanie szkoły do której uczęszcza uczestnik jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych celów, jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa w związku z uprawnieniami stron postępowania oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora danych osobowych.

6. Posiadają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

                                                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                                                                                                    Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                                                                                                                    mgr Justyna Ogos

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU: POBIERZ TUTAJ

Regulamin Konkursu w formacie pdf POBIERZ TUTAJ